bg

Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze privacyverklaring en cookiebeleid bevat belangrijke informatie over de volgende zaken:

 • welke Persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden op onze website op www.blackhippo.be en www.blackhippo.io
 • de maatregelen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te verzekeren en
 • de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens
 • de cookies die we gebruiken

Black Hippo BV, hierna “BHO” genoemd, wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en doorgifte van Persoonsgegevens door Black Hippo BV met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 7, 9120 Haasdonk, met ondernemingsnummer 0742.699.306, RPR Gent afdeling Dendermonde, via de Website. Door onze Website te gebruiken, het beroep doen op de diensten van BHO en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, zoals is beschreven in deze Privacyverklaring.

2. Soorten persoonsgegevens

Door onze Website te gebruiken, verzamelt en verwerkt BHO uw gegevens. BHO verzamelt Persoonsgegevens via volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf invoert op de Website: bijvoorbeeld contactgegevens bij het gebruik van ons contactformulier;
 • Persoonsgegevens verzameld door BHO bij gebruik van de Website: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

BHO kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Contactinformatie (bv. adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Technische gegevens (bv. IP-adres);
 • Accountnaam
 • Wachtwoord
 • Klantennummer
 • Communicatievoorkeur
 • Inloggegevens
 • Gedragsmonitoring
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan BHO (bv. tijdens correspondentie)

BHO verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal BHO, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BHO toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

3. Doel van de verwerking

BHO zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer, bv. het beheren van een klantenrelatie, het opmaken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een aankoop, …), boekhoudkundige verwerkingen, …(contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting)
 • Leveranciersbeheer, bv. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (wettelijke verplichting)
 • Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, bv. fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen)
 • Direct marketing, d.w.z. BHO houdt u graag op de hoogte en stuurt op regelmatige tijdstippen een mailing naar klanten en prospecten (toestemming) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen)
 • Statistische doeleinden

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

4. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. BHO treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat BHO in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen

5. Duurtijd

BHO zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken tot u uw toestemming intrekt om Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring.

6. Delen van persoonsgegevens

BHO zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden tenzij (i) wij daarvoor Uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

BHO kan uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • uzelf en, in voorkomend geval, (i) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (ii) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • leveranciers, in het kader van een uit te voeren overeenkomst (bv. rechtstreekse levering)
 • banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • technische verwerkers, zoals bv. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten.

Bovendien kunnen wij een beroep doen op bepaalde onderaannemers. Deze onderaannemers worden tevens niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om Uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

7. Rechten van de betrokkene

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten:

Recht op toegang

Indien u graag kennis neemt van uw Persoonsgegevens die door BHO worden verwerkt, of indien u vragen zou hebben omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u uw recht op toegang uitoefenen. BHO zal u vervolgens informatie verschaffen over de Persoonsgegevens die worden verwerkt en de herkomst van deze Persoonsgegevens.

Recht van verbetering of verwijdering

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

Recht op kosteloos verzet

U kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacystatement.

Overige Rechten

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat. Verder heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt.

Elk verzoek tot uitoefening van de bovenstaande rechten of verdere vragen omtrent deze Privacyverklaring, kan u steeds richten tot info@blackhippo.be of per brief naar BHO.

8. Updates of wijzigingen aan de privacyverklaring

BHO behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en aan te passen om ons toe te staan uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze hierin vermeld. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

9. Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt BHO ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. We vinden het belangrijk te vermelden welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en bijbehorende technieken die via onze website worden geplaatst.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn standaard en kunnen niet worden verwijderd. Voorbeelden van functionele cookies zijn: het bijhouden of er toestemming is verkregen voor het gebruik van cookies en het bewaren van voorkeursinstellingen.

Analytische cookies

Ze beperken zich tot het verbeteren van de prestaties en de website en het begrijpen van de manier waarop bezoekers met websites omgaan door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. De belangrijkste functie van een prestatiecookie is het meten en monitoren van de activiteit van de bezoeker van de site.

BHO gebruikt volgende cookies van derden op de website:

De instellingen van uw webbrowser kunnen worden aangepast om een of meer van de volgende acties uit te voeren: verwijder alle cookies, blokkeer alle cookies, laat alle cookies toe, blokkeer cookies van derden, wis alle cookies wanneer u de browser sluit, open een 'privé' browsersessie, installeer add-ons en plug-ins om de browserfunctionaliteit uit te breiden wat betreft cookies.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie en leer hoe u de cookie-instellingen voor een bepaalde webbrowser kunt aanpassen.

Meer informatie omtrent cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

10. Vragen

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring en cookiebeleid of over de wijze waarop BHO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:  Via e-mail:info@blackhippo.be